Členská základna

V současné době máme celkem 115 členů, z toho 32 dětí83 dospělých.

Výkonný výbor tvoří 11 členů.

Zásahovou jednotku tvoří 18 členů.

 

Tomáš Lichovník

Starosta SDH

Ing. Jaroslav Šula

Zástupce starosty SDH

Josef Vlček

Velitel jednotky

Pavel Kozák

Zástupce velitele jednotky

Martin Kuráň

Vedoucí mládeže

Historie

12.ledna 1908 podali pánové Kristek Josef, Kabeláč Josef a Gajdůšek Josef k tehdejším obecnímu výboru žádost s prosbou o povolení založiti hasičský sbor ve zdejší obci. Žádosti této bylo vyhověno a do začátku novému sboru dal obecní výbor z obecní pokladny poříditi 4 žebře, 2 berlovky, 4 plátěná vědra na vodu, bidla na háky a k tomu ještě 50 korun v hotovosti. 26. 1. 1908 se konala ustavující členská schůze, při níž se přihlásilo do sboru 32 řádných členů a 5 členů přispívajících. 7. 12. 1908 bylo usneseno zakoupiti 4 kolovou ruční stříkačku opět u firmy Vystrčil a syn v Telči za obnos 1500 korun. Tato se zachovala dodnes. 3. 2. 1909 sbor zasahoval u svého prvního požáru hájenky p. Ježe na pasekách

Po šesti letech existence sboru přišla první těžká chvíle – 1. světová válka. Z 24 činných členů bylo 12 povoláno na frontu, hlavně vedení sboru. Po vzniku první republiky došlo velkému nárustu aktivit. Sbor začal vyvíjet i mimohasičské aktivity (výlety, zábavy, divadlo). V roce 1938 byla vystavena první hasičská zbrojnice. Bývalý starosta sboru Ludvík Konvičný věnoval sboru parcelu na stavbu této zbrojnice. Obec věnovala dřevo na stavbu. Součástí hasičské zbrojnice byla i zvonice. Práce pokračovaly rychle a dne 24. 7. 1938 u příležitosti dvacátého výročí vzniku republiky a třicátého výročí vzniku sboru byla zbrojnice slavnostně otevřena.

  Během 2. světové války byli hasiči jediným spolkem, který nacisté nechali fungovat. V roce 1955 byla poprvé započata práce s mládeží. Tato činnost mládeže byla několikrát přerušena a znovu obnovena. Kvůli budování nového stavebního obvodu byla v roce 1973 provedena demolice staré, již nepoužívané požární zbrojnice. Nová zbrojnice byla slavnostně otevřena při oslavách sedmdesátého výročí sboru. V osmdesátých letech se podařilo obnovit techniku. V roce 1987 postihla obec povodeň, při níž se ukázala jednak potřeba hasičů a jednak odvaha členů sboru, kteří zachránili tři lidské životy.

Na počátku devadesátých let přišel v činnosti útlum. Členové byli časově zaneprázdněni a prováděly se pouze práce potřebné pro zachování chodu sboru. Tato situace trvala do července 1997. Povodeň v roce 1997 byla pro členy sboru impulsem pro daleko větší aktivitu. Vozidlo a čerpadla se uvedly do provozuschopného stavu, začalo se opět jezdit po soutěžích, zvyšoval se rozpočet obce na požární ochranu. V roce 2004 nastal další zlom a to znovuzaložení družstva mladých hasičů. Za léta této činnosti díky mladým hasičským sportovcům o SDH Jarcová ví každý, kdo se pohybuje v hasičině ve Zlínském kraji i mimo něj. Sboru se podařilo za obrovské finanční pomoci obce, Zlínského kraje a sponzorů jednak investovat do mladých hasičů, na jejich vybavení a cestování po soutěžích a jednak investovat do rozšíření zbrojnice, vybavení klubovny a rozšíření techniky.

Sbor se stal jednou z nejlépe vybavených a nejaktivnějších JPO 5 v okolí.