Členská základna

V současné době máme celkem 115 členů, z toho 32 dětí83 dospělých.

Výbor SDH tvoří 11 členů.

Zásahovou jednotku tvoří 18 členů.

Ing. Jaroslav Šula

Starosta SDH

Tomáš Lichovník

Zástupce starosty SDH

Martin Kuráň

Velitel jednotky a vedoucí mládeže

Jakub Jeřábek

Zástupce velitele jednotky

Historie

12.ledna 1908 podali pánové Kristek Josef, Kabeláč Josef a Gajdůšek Josef k tehdejším obecnímu výboru žádost s prosbou o povolení založiti hasičský sbor ve zdejší obci. Žádosti této bylo vyhověno a do začátku novému sboru dal obecní výbor z obecní pokladny poříditi 4 žebře, 2 berlovky, 4 plátěná vědra na vodu, bidla na háky a k tomu ještě 50 korun v hotovosti. 26. 1. 1908 se konala ustavující členská schůze, při níž se přihlásilo do sboru 32 řádných členů a 5 členů přispívajících. 7. 12. 1908 bylo usneseno zakoupiti 4 kolovou ruční stříkačku opět u firmy Vystrčil a syn v Telči za obnos 1500 korun. Tato se zachovala dodnes. 3. 2. 1909 sbor zasahoval u svého prvního požáru hájenky p. Ježe na pasekách

Po šesti letech existence sboru přišla první těžká chvíle – 1. světová válka. Z 24 činných členů bylo 12 povoláno na frontu, hlavně vedení sboru. Po vzniku první republiky došlo velkému nárustu aktivit. Sbor začal vyvíjet i mimohasičské aktivity (výlety, zábavy, divadlo). V roce 1938 byla vystavena první hasičská zbrojnice. Bývalý starosta sboru Ludvík Konvičný věnoval sboru parcelu na stavbu této zbrojnice. Obec věnovala dřevo na stavbu. Součástí hasičské zbrojnice byla i zvonice. Práce pokračovaly rychle a dne 24. 7. 1938 u příležitosti dvacátého výročí vzniku republiky a třicátého výročí vzniku sboru byla zbrojnice slavnostně otevřena.

  Během 2. světové války byli hasiči jediným spolkem, který nacisté nechali fungovat. V roce 1955 byla poprvé započata práce s mládeží. Tato činnost mládeže byla několikrát přerušena a znovu obnovena. Kvůli budování nového stavebního obvodu byla v roce 1973 provedena demolice staré, již nepoužívané požární zbrojnice. Nová zbrojnice byla slavnostně otevřena při oslavách sedmdesátého výročí sboru. V osmdesátých letech se podařilo obnovit techniku. V roce 1987 postihla obec povodeň, při níž se ukázala jednak potřeba hasičů a jednak odvaha členů sboru, kteří zachránili tři lidské životy.

Na počátku devadesátých let přišel v činnosti útlum. Členové byli časově zaneprázdněni a prováděly se pouze práce potřebné pro zachování chodu sboru. Tato situace trvala do července 1997. Povodeň v roce 1997 byla pro členy sboru impulsem pro daleko větší aktivitu. Vozidlo a čerpadla se uvedly do provozuschopného stavu, začalo se opět jezdit po soutěžích, zvyšoval se rozpočet obce na požární ochranu. V roce 2004 nastal další zlom a to znovuzaložení družstva mladých hasičů. Za léta této činnosti díky mladým hasičským sportovcům o SDH Jarcová ví každý, kdo se pohybuje v hasičině ve Zlínském kraji i mimo něj. Sboru se podařilo za obrovské finanční pomoci obce, Zlínského kraje a sponzorů jednak investovat do mladých hasičů, na jejich vybavení a cestování po soutěžích a jednak investovat do rozšíření zbrojnice, vybavení klubovny a rozšíření techniky.

Sbor se stal jednou z nejlépe vybavených a nejaktivnějších JPO 5 v okolí.